Normativa La Diferent Trail

NORMATIVA TRAIL LA DIFERENT.

El fet de participar en el Trail La Diferent, suposa l’acceptació d’aquest reglament . Aquest pot ser modificat a mesura que s’acosta el dia de la prova, segons imprevistos aliens o interns de l’organització. Qualsevol modificació serà  anunciat mitjançant el web i xarxes socials.

-El Trail La Diferent té el seu inici a sallent a les 9.00h am. del dia 26 d’abril del 2020

-El Trail La Diferent  és un recorregut circular, sortint aquet des de el parc municipal de Sallent i tornan al mateix punt.

– El Trail La Diferent s’emmarca com a marxa no competitiva, per aquesta raó els criteris en el recorregut estan subjectes als criteris de l’organitzacio,els avituallaments els trobareu entre 6 i 10km aprox depenem del tram de la marxa.

-La inscripció és personal he intransferible.

– Recollida de dorsals; el dorsal es recollirà el disabte 25 d’abril a Sallent, l’horari serà de 18h a 20h i el diumenge  26 d’abril de 08:00h a 09:00h

-Es donarà un temps límit de 10 hores, per tal de fer tot el recorregut.

– El pitrall haurà de ser ben visible. qui no el dugui quedara fora de la marxa.

– L’organització es reserva el dret d’anul·lar la prova o modificar el recorregut si per qualsevol circumstància ho creu convenient.

– El corredor té dret a fer canvis en les dades o bé anul·lar la inscripció, si aquesta és notificada abans del 10 d’abril, la devolució de l’import serà del 75% del total, en cap cas es podran fer canvis o reclamacions de la inscripció a partir del dia 10 d’abril aquest inclos.

– No es permet la participació a menors de 14 anys (al recorregut de 42k i 33k), els menors de 16 anys només podran participar sota permís dels seus pares o tutors legals, aquests reconeixen la duresa del recorregut, i asseguren que els menors són completament aptes per afrontar la duresa de la cursa, i així es fan ells responsables únics de la seva participació.

– Places limitades a 300 corredors, seguint estricte ordre d’inscripció. .

– Totes les imatges generades amb motiu de la marxa,  amb motiu del Trail La Diferent, són propietat de l’organització, així ho reconeixen els participants de la marxa, no poden ser aquestes motiu de reclamació per drets d’imatge, ni de cap altre tipus.

 – Si la cursa s’ha d’interrompre i suspendre,  es determinarà en l’últim punt de control de pas establert.,

– Els corredors han de seguir en tot moment les cintes d’abalisament del recorregut, aquest serà marcat durant la setmana prèvia a la marxa i revisat unes hores abans de la mateixa l’organització no pot fer-se responsable de possibles incidències per part de tercers en aquest punt .

– Els participants que decideixin abandonar ho hauran de comunicar al control més proper.

L’organització es farà càrrec, del trasllat de tot corredor lesionat fins al punt medicalitzat, disposat per a aquestes incidencies, on seran avaluats per tècnics sanitaris, els corredors que vulguin abandonar la cursa per altres circumstàncies, ho faran amb els seus propis mitjans.

– L’organització no es fa responsable de possibles accidents o lesions dels participants, cada corredor ha de ser conscient de per on correm i el tipus de terreny pel qual s’està desenvolupant la cursa, adequant els ritmes de marxa a les circumstàncies específiques de cada tram, recalquem l’importància de conèixer els nostres límits tant físics com tècnics, així com de saber quin tipus d’indumentària vestir. Serà motiu d’expulsio:
No passar per tots els controls.

No portar el pitrall en un lloc a la p
art davantera ben visible, per a facilitar la tasca dels controls.
No tenir cura de l’entorn per on es desenvolupa la prova, o actituds poc respectuoses amb l’entorn

No avisar al control més proper o no prestar auxili a qualsevol participant que pugui sofrir algun tipus d’accident.
Superar el temps marcats per l’organització. 

– La participació a la marxa, suposa l’acceptació d’aquest reglament, així com eximeix als organitzadors de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió, el corredor reconeix haver llegit i entès tots els punts del reglament del Trail La Diferent, TOT ALLÒ QUE NO ESTIGUI PREVIST QUEDA SOTA LA DECISIÓ DE L’ORGANITZACIÓ

El participant tambe acepta aquet plec de descarrec sobre els organitzadors, amb el fet de participar a la marxa


1.Que he llegit,entès i accepto íntegrament la normativa de la marxa LA DIFERENT TRAIL que es celebrarà a SALLENT el dia 26d’abril de2020.

2.Que estic segurd’estar física i psicològicament ben preparat per realitzar la prova i que segueixo els controls mèdics adequats per garantir que disposo de prou bona salut i de no patir cap malaltia,al·lèrgia,defecte físic, lesió o afecció cardio respiratòria que desaconselli la meva participació en aquet tipo de marxa.

3.Que sóc plenament conscient de la duresa de la marxa, del recorregut, perfil i distància de la mateixa, els quals he consultat prèviament a la web de l’organitzacio

4.Que sóc conscient que aquest tipus de marxes comporten un risc addicional pels participants.Per això,hi assisteixo de manera voluntària i amb iniciativa pròpia,assumint íntegrament els riscos i les conseqüències derivades de la meva participació.

5.Que disposo dels coneixements i destreses tècniques suficients per garantir la meva pròpia seguretat, en l’entorn i les condicions d’autonomia en les quals es desenvolupa la marxa.Que disposo també del material esportiu adecuat

6.Que em comprometo a complir les normes i els protocols de seguretat establerts per l’organització de la marxa. En la qual hi prenc part, aixícom a mantenir un comportament responsable que no faci augmentar els riscos per a la meva integritat física o psíquica.Seguiré les instruccions i acataré les decisions que prenguin els responsables de l’organització (proteccio civil, personal sanitari i organitzadors) en temes de seguretat.

7.Que autoritzo als Serveis Mèdics de la marxa a que empractiquin qualsevol cura o prova diagnòstica que ells considerin en qualsevol moment de la prova, l’hagi o no sol·licitat jo mateix. Davant dels seus requeriments, em comprometo a abandonar la marxa i/o permetre la meva hospitalització, si ells ho creuen necessari per a la meva salut.

8.Que autoritzo a l’organització de la marxa a fer i utilitzar qualsevol fotografia, filmació o gravació que es faci,sempre i quant estigui exclusivament relacionada amb la meva participació en aquest esdeveniment, i a no percebre cap tipus de contraprestació a canvi.

 9.Que sóc conscient que el meu dorsal éspersonal i intransferible, per la qual cosa no el cediré o vendré a cap altra persona, inclús en el cas que jo no pugui assistir a la marxa, sense el consentiment de l’organització.

10.Que participo voluntàriament i sota la meva pròpia responsabilitat a la marxa. Per tant,exonero de qualsevol responsabilitat a l’organització,col·laboradors,patrocinadors i altres participants, per qualsevol dany físic o material que es produeixi en la meva persona i, per tant, renuncio a interposar denúncia o demanda contra els esmentats.

11.Que em comprometo a seguir les pautes generals de respecte als demés i al medi ambient que es relacionen tot seguit:

1.Transitar amb prudència i segons les normes establertes per pistes i carreteres obertes altrànsit.
2.Transitar a poc a poc en presència de persones, animals o vehicles.
3.No provocar alteracions en els processos i en el funcionament natural dels ecosistemes.
4.No deteriorar els recursos biòtics, geològics, culturals o, en general, el paisatge
5.Esquivar o evitar les zones mediambientalment sensibles.
6.Realitzar les necessitats fisiològiques en els llocs adients o,en tot cas,fora de l’aigua i lluny de llocs de pas o reunió de persones.
7.No encendre foc ni provocar situacions de risc d’incendi.
8.No utilitzar o instal·lar cap tipus d’estructura o element que deixi empremta permanent en el medi .
9.No llençar ni abandonar objectes o residus sòlids o líquids fora dels llocs habilitats expressament per a la recollida d’aquests.
10.No sortir del recorregut marcat.